:: ZÁKLADY GEOMETRIE (MA-ZG-01) - Matematika ::

Táto učebná pomôcka je určená pre 1. stupeň ZŠ. Je prvým zoznámením žiakov s geometriou a jej základnými pojmami: bod, čiara, priamka, úsečka a kruh. Jednoducho a prehľadne spracovaná. Názorne na príkladoch zobrazuje základné prvky geometrie. Pre úsečku a... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: GEOMETRICKÉ ÚTVARY (MA-GU-01) - Matematika ::

Táto učebná pomôcka je určená pre 1. stupeň ZŠ. Znázorňuje farebne základné geometrické útvary ako štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh a lichobežník. Ponúka jednoduché matematické vyjadrenia týchto útvarov. Tie sú pre lepšiu zrozumiteľnosť popísané aj j... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SČÍTANIE A ODČÍTANIE (MA-SO-01) - Matematika ::

Sčítanie a odčítanie je učebná pomôcka určená pre 1. stupeň ZŠ. Vysvetľuje princíp sčítania a odčítania viacerými jednoduchými spôsobmi. Podľa súčasných osnov sme zvolili spôsob sčítania a odčítania na číselnej osi, pomocou rozkladu čísla, desiatok a jed... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: MALÁ NÁSOBILKA (MA-MN-01) - Matematika ::

Násobilka je pekne graficky spracovaná, učebná pomôcka pre 1. stupeň ZŠ. Obsahuje násobenie jednotkou až desiatkou. Pre úplnosť je v každom stĺpčeku zahrnuté aj násobenie nulou. Pre lepšie zapamätanie si jednotlivých čísiel sme každú číslicu od 1 až po 9... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PREVODY JEDNOTIEK (MA-PJ-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka je určená pre 5. až 6. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá. Obsahuje prevody jednotiek fyzikálnych veličín, ako sú dĺžka, plocha, objem, hmotnosť a čas. Pre praktické informácie, ktoré poskytuje, je vhodná na stále vyvesenie v učebn... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZÁKLADNÉ MATEMATICKÉ VÝRAZY A OPERÁCIE (MA-ZO-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka je zameraná na základné matematické operácie a výrazy v obore prirodzených čísel. Žiaci si každodenným opakovaním osvoja výrazy: sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel, činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel. Súčasťou témy je aj de... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: TROJUHOLNÍK (MA-TR-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka zaoberajúca sa týmto geometrickým útvarom sa skladá zo základnej teórie čo vlastne trojuholník je, ďalej popisuje rozdelenie trojuholníkov podľa dĺžky strán a podľa veľkosti najväčšieho vnútorného uhla. Zároveň je doplnená o základné pravi... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: KRUŽNICA A KRUH (MA-KK-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka sa zaoberá základnou teóriou geometrických útvarov - kružnice a kruhu, popisuje ich základné prvky. Zároveň je doplnená o vzorce pre výpočet obvodu a obsahu. Zobrazuje príklady vzájomnej polohy priamky a kružnice. 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: UHLY (MA-UH-01) - Matematika ::

Náučná tabuľa obsahuje definíciu uhla, jeho základné parametre a typy jeho zápisov. Nasleduje základné rozdelenie uhlov podľa veľkostí, os uhla a vnútorné uhly v trojuholníku. Záver nástennej tabule je venovaný vzájomnej polohe dvojíc uhlov. Pomôcka obsah... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: OBVOD A OBSAH (MA-OO-01) - Matematika ::

Táto učebná pomôcka je vytvorená pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá. Farebne znázorňuje základné plošné geometrické útvary ako štvorec, obdĺžnik trojuholník, kruh, kosoštvorec, kosodĺžnik a lichobežník. Hlavnou náplňou je popísať geometrické útvary a p... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: POVRCH A OBJEM (MA-PO-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka je určená pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá. Znázorňuje základné priestorové geometrické tvary: kocku, kváder, ihlan, guľu, valec a kužeľ. Na úvod sme uviedli označenie povrchu a objemu s najčastejšie používanými jednotkami na ich vyjad... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZAOKRUHĽOVANIE (MA-ZA-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka je určená pre I. stupeň základných škôl. Názorne popisuje spôsob zaokrúhľovania na príklade lanka a koráliek. Učebná pomôcka popisuje zaokrúhľovanie nahor a nadol. Pre desiatky, stovky a tisícky ilustruje zaokrúhľovanie názorne. Zaokrúhľova... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: RÍMSKE ČÍSLICE (MA-RC-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka je určená pre I. stupeň základných škôl. Popisuje základné rímske číslice I, V, X, L, C, D a M. Ich skladanie do čísel vysvetľuje prehľadnou tabuľkou. V tabuľke sú vybrané rímske čísla, ktoré sú z hľadiska ich zápisu vzorom pre zápis a skla... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRAVIDLÁ PORADIA POČTOVÝCH VÝKONOV (MA-PP-01) - Matematika ::

Učebná pomôcka je zameraná na správne určenie poradia počtových výkonov (operácií) v zložených počtových výrazoch. V prvom rade poukazuje na prednosť výpočtov v zátvorkách a pomenúva všetky typy používaných zátvoriek. Ďalej sa zaoberá prednosťou výpočtov... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: VEĽKÁ NÁSOBILKA (MA-VN-01) - Matematika ::

Násobilka je pekne graficky spracovaná, štandardná. Táto učebná pomôcka je pre 1 až 2. stupeň ZŠ. Obsahuje násobenie jedenástimi až dvadsiatimi. Pre úplnosť je v každom stĺpčeku zahrnuté aj násobenie desiatimi. Vhodná je aj na celoročné vyvesenie v učebni... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZLOMKY (MA-ZL-01) - Matematika ::

Je vynikajúcou pomôckou pri preberaní učiva s delením, zlomkami a ich obrazovým vyjadrením. Obsahuje pomenovanie jednotlivých zlomkov a aj ich číselné vyjadrenie. Hlavným poslaním tohto produktu je sprostredkovať žiakom jednoduchým spôsobom matematické... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZLOMKY-POČÍTANIE (MA-ZP-01) - Matematika ::

Nástenná tabuľa sa hlbšie zaoberá témou zlomkov. Na úvod vysvetľuje, z čoho sa zlomok skladá. Ďalšia časť tabule ukazuje zjednodušenie a rozšírenie zlomkov a rozdiel medzi pravým a nepravým zlomkom. Druhá polovica učebnej pomôcky vysvetľuje základné matem... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: GONIOMETRIA (MA-GO-01) - Matematika ::

Táto učebná pomôcka je určená pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá. Znázorňuje základné goniometrické funkcie v trojuholníku. Najprv definuje základné pojmy goniometrie a pomocou obrázka trojuholníka prejde na zákonitosti goniometrie zhrnuté vo funkciách... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: MOCNINY A ODMOCNINY (MA-MO-01) - Matematika ::

Mocniny sú učebnou pomôckou určenou pre vyššie ročníky 2. stupňa základnej školy, osemročné gymnáziá a stredné školy. V úvode definujeme základné pojmy. Ďalej popisujeme základné zákonitosti pre rôzne mocniny záporného čísla, nuly a nultú mocninu. Pre úpl... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.