:: POČASIE (PR-PC-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená pre prvý stupeň základných škôl a materské školy. Graficky pútavo stvárňuje základné druhy počasia. Obsahuje dvanásť príkladov na rôzne druhy počasia, s ktorými sa naše deti môžu najčastejšie stretnúť. Produkt je vybavený plátenný... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DROGY (OV-DR-02) - Novinky ::

Náučná tabuľa sa zaoberá problematikou drog a drogovej závislosti, ktorá je v súčasnosti jedným z najväčších problémov našej spoločnosti. Informuje, kde sa deti môžu s drogami najčastejšie stretnúť, prečo ich deti vôbec skúšajú a ako sa im dá vyhnúť. V po... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVOTVORNÁ STAVBA SLOVA (SL-SS-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka sa venuje učivu 4. ročníka prvého stupňa základnej školy. Vysvetľuje ako sa tvoria slová pomocou prípon a predpôn. Pomenúva v slove slovotvorný základ, slovotvornú príponu alebo slovotvornú predponu. Jednoducho objasňuje ako správne rozdelí... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZLOMKY-POČÍTANIE (MA-ZP-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa sa hlbšie zaoberá témou zlomkov. Na úvod vysvetľuje, z čoho sa zlomok skladá. Ďalšia časť tabule ukazuje zjednodušenie a rozšírenie zlomkov a rozdiel medzi pravým a nepravým zlomkom. Druhá polovica učebnej pomôcky vysvetľuje základné matem... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: HUDOBNÉ VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY (VP-VP-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka sa venuje učivu 4. ročníka a je obohatením každej vyučovacej hodiny hudobnej výchovy na školách. V jej obsahu sú spomenuté hudobné výrazové prostriedky ako melódia, rytmus, dynamika, tempo, harmónia a polyfónia a nakoniec inštrumentácia. Ta... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: UHLY (MA-UH-01) - Novinky ::

Náučná tabuľa obsahuje definíciu uhla, jeho základné parametre a typy jeho zápisov. Nasleduje základné rozdelenie uhlov podľa veľkostí, os uhla a vnútorné uhly v trojuholníku. Záver nástennej tabule je venovaný vzájomnej polohe dvojíc uhlov. Pomôcka obsah... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PÁDOVÉ OTÁZKY (SL-PO-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka pomáha žiakom zvládnuť učivo z tvaroslovia. Pomocou množstva príkladov a pútavého grafického spracovania si žiaci trvalo zapamätajú správne gramatické tvary. Cieľom je, aby žiaci nevedeli iba naspamäť vymenovať izolované pádové otázky, al... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRÍRODNÉ ZDROJE UHĽOVODÍKOV (CH-PZ-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená pre druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. Definuje, rozdeľuje a charakterizuje prírodné zdroje uhľovodíkov - uhlie, ropu a zemný plyn. Pomocou ilustračných obrázkov popisuje vznik jednotlivých druhov fosílnych pa... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZÁKLADNÉ VETNÉ ČLENY (SL-VCZ-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa popisuje základné vetné členy podmet a prísudok, ich rozdelenie, aké slovné druhy môžu plniť ich úlohu. Nástenná tabuľa je doplnená o viacero príkladov a obrázkov. Pomôcka hlbšie spracúva danú tému.Tabuľa je vybavená šnúrkami, ktoré slúžia... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ROZVÍJACIE VETNÉ ČLENY (SL-VCR-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa popisuje rozvíjacie vetné členy predmet, príslovkové určenie, prívlastok a doplnok, ich rozdelenie a druhy. Nástenná tabula je doplnená o viacero príkladov a obrázkov. Pomôcka hlbšie spracúva danú tému.Tabuľa je vybavená šnúrkami, ktoré sl... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: Bestimmter und unbestimmter Artikel, Negativartikel (NJ-AN-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa je určená na výučbu nemeckého jazyka na všetkých druhoch škôl vrátane jazykových. Žiaci sa oboznamujú s určitými a neurčitými členmi a ich skloňovaním, naučia sa rozoznávať rody členov a priraďovať ich k jednotlivým podstatným menám v jed... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: UHĽOVODÍKY ROZDELENIE (CH-UR-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená pre druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. Definuje uhľovodíky, názorne popisuje vznik chemickej väzby v uhľovodíkoch, uvádza príklady jednotlivých druhov vzorcov - štruktúrny, racionálny a molekulový. Prehľadne r... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: OBST UND GEMÜSE (NJ-OG-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby nemeckého jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zásoby... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: OVOCIE A ZELENINA - Фрукты и Овощи (RJ-OZ-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby ruského jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zásob... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: FRUIT AND VEGETABLE (EN-FV-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zásob... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: LES FRUITS ET LES LÉGUMES (FJ-OZ-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby francúzskeho jazyka vo všetkých druhoch škôl. Zobrazuje 15 druhov ovocia a 15 druhov zeleniny bežne dostupných u nás. Pestré obrázky zvyšujú záujem detí o učenie. Nástenná tabuľa je určená na podporu slovnej zás... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRAVIDLÁ PORADIA POČTOVÝCH VÝKONOV (MA-PP-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je zameraná na správne určenie poradia počtových výkonov (operácií) v zložených počtových výrazoch. V prvom rade poukazuje na prednosť výpočtov v zátvorkách a pomenúva všetky typy používaných zátvoriek. Ďalej sa zaoberá prednosťou výpočtov... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: RASTLINNÁ BUNKA (PR-RB-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa definuje pojem bunka. Zobrazuje rastlinnú bunku s popisom jej stavby. Vysvetľuje funkcie jej jednotlivých častí, názorne zobrazuje a definuje pletivo. Učebná pomôcka ďalej obsahuje popis nepohlavného rozmnožovania rastlinnej bunky. Tabuľa... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ANIMALS-FOREST-FARM (EN-ZV-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená na podporu výučby anglického jazyka vo všetkých druhoch škôl. Obsahuje graficky a textovo spracované prostredie lesa a farmy. Je plný najznámejších lesných a domácich zvierat. Les aj farma sú tematické celky, ktoré obsahujú množin... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZÁKLADNÉ MATEMATICKÉ VÝRAZY A OPERÁCIE (MA-ZO-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je zameraná na základné matematické operácie a výrazy v obore prirodzených čísel. Žiaci si každodenným opakovaním osvoja výrazy: sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel, činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel. Súčasťou témy je aj de... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ČAS - ВРЕМЯ (RJ-CA-01) - Novinky ::

Koncepcia tejto učebnej pomôcky je postavená od rozdelenia roka na ročné obdobia po hodiny. Nasledujú významné dátumy v rámci roka, ako sú napríklad Vianoce, vysvedčenie a podobne. Ďalej znázorňuje rozdelenie týždňa na dni. Učebná pomôcka je doplnená o st... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: TROJUHOLNÍK (MA-TR-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka zaoberajúca sa týmto geometrickým útvarom sa skladá zo základnej teórie čo vlastne trojuholník je, ďalej popisuje rozdelenie trojuholníkov podľa dĺžky strán a podľa veľkosti najväčšieho vnútorného uhla. Zároveň je doplnená o základné pravi... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVNÉ DRUHY - ROZDELENIE (SL-SR-01) - Novinky ::

Základné rozdelenie slovných druhov. Je určené hlavne pre nižšie ročníky základných škôl (3. a 4. ročník). Rozdeľuje ich na ohybné a neohybné. Učebná pomôcka obsahuje jednoduchú definíciu každého slovného druhu, otázku ako sa na ne pýtame a viacero príkla... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DIE STADT-ALEXANDER GEHT IN DIE SCHULE (NJ-AM-01) - Novinky ::

Je to učebná pomôcka určená pre začiatočníkov v nemeckom jazyku. Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov a objektov v meste. Farebne sú odlíšené názvy dopravných prostriedkov a objekty školy. Táto nástenná tabuľa je určená pre podporu... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: HYMNA SR (OV-SH-01) - Novinky ::

Vlastenectvo je základom národnej identity a je jedným z morálnych princípov každého národa. Táto učebná pomôcka tvorí neoddeliteľnú súčasť vlasteneckej výchovy na školách. Podporuje výklad učiteľa, ktorý formuje národné vedomie žiakov a ich vzťah k štátu... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: KRUŽNICA A KRUH (MA-KK-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka sa zaoberá základnou teóriou geometrických útvarov - kružnice a kruhu, popisuje ich základné prvky. Zároveň je doplnená o vzorce pre výpočet obvodu a obsahu. Zobrazuje príklady vzájomnej polohy priamky a kružnice. 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: MESTO-ADAM IDE DO ŠKOLY (PR-MO-01) - Novinky ::

Produkt určený pre najnižšie ročníky 1. stupňa. Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov a objektov v meste. Farebne sú odlíšené názvy dopravných prostriedkov a objekty školy. Táto nástenná tabuľa je určená pre podporu slovnej zásoby a... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN (SL-VP-01) - Novinky ::

Pomôcka obsahuje pravidlá, kedy písať veľké začiatočné písmená v jednoduchých i vo viacslovných pomenovaniach. Uvádza viacero príkladov pri každom pravidle. Je koncipovaná v zjednodušenej forme vhodnej aj pre nižšie ročníky ZŠ. 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: POČÍTAČOVÉ VÍRUSY (IN-PV-01) - Novinky ::

Téma počítačových vírusov patrí stále medzi najaktuálnejšie témy súčasnosti. Spracovanie tejto pomôcky ukáže žiakom základné rozdelenie hlavných možných ohrození počítača a ich jednotlivé stručné charakteristiky, ktoré by mal vedieť každý užívateľ pracujú... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: Pohybová sústava - SVALY (PR-PO-01) - Novinky ::

Pohybová sústava - svaly je učebná pomôcka, ktorá názorne ilustruje svaly v ľudskom tele. Poskytuje žiakom lepšiu predstavu o tom, ako sa telo pohybuje. Kompaktne znázorňuje ľudskú postavu spredu aj zozadu s jej jednotlivými svalmi. Popisuje tri typy sva... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: POVEDZME DROGÁM NIE (OV-DR-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa informuje o základných typoch závislostí spolu s prejavmi pri predávkovaní a abstinenčných príznakoch. Žiaci sa dozvedia čo to droga vlastne je a že problém drogovej závislosti sa týka každého z nás. Čím viac o tejto veľmi horúcej dlho tab... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: RUSKÁ ABECEDA - AZBUKA (RJ-RA-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená pre podporu výučby ruského jazyka na všetkých druhoch škôl, môže sa využiť aj na jazykových školách. Náplňou je Azbuka – ruské písmo (tlačená a písaná forma) a jeho následný sled v abecede. Je doplnená o slovné príklady obsahujúce... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLNEČNÁ SÚSTAVA (PR-SS-01) - Novinky ::

Zobrazuje základné informácie o slnečnej sústave jej planétach, mesiacoch, meteoritoch a všetkých telesách, ktoré sa v nej nachádzajú. Súčasťou tejto učebnej pomôcky je aj prehľadná tabuľka základných údajov k jednotlivým planétam a samozrejme krátky popi... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVESÁ (SJ-SL-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa Slovesá popisuje - rozdelenie slovies, čo pri nich určujeme a slovesné tvary. Ako väčšina našich produktov, aj tento je vhodný na stále vyvesenie v každej triede s výučbou slovenského jazyka, kde spĺňa dekoratívne požiadavky spojené s podp... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVESÁ - ZÁKLAD (SJ-SZ-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa Slovesá základ popisuje - rozdelenie slovies, čo pri nich určujeme a slovesné tvary v zjednodušenej forme vhodnej pre nižšie ročníky ZŠ. Ako väčšina našich produktov, aj tento je vhodný na stále vyvesenie v každej triede s výučbou slovensk... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: Štátne symboly (ST-SY-CI) - Novinky ::

Vyobrazenie štátnej zástavy, hymny a preambuly ústavy SR. Rozmer 90 cm x 100 cm (štátna zástava 90 cm x 60 cm). Spĺňa smernicu 11/2010-R o umiestnení štátnych symbolov na školách schválenú Ministerstvom školstva. Produkt je vyhotovený na kvalitnom mater... 
CENA: od 22.99 € :: 90 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: Štátne symboly - trikolóra (ST-SY-TR) - Novinky ::

Vyobrazenie štátnej zástavy, hymny a preambuly ústavy SR s trikolórou po obvode. Rozmer 100 cm x 107 cm (štátna zástava 90 cm x 60 cm). Spĺňa smernicu 11/2010-R o umiestnení štátnych symbolov na školách schválenú Ministerstvom školstva. Produkt je vyhot... 
CENA: od 24.99 € :: 100 x 107 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: TOWN-BRIAN GOES TO SCHOOL (AJ-BS-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka určená pre najnižšie ročníky 1. stupňa predmet anglický jazyk. Názorne ilustruje mesto a jeho okolie s množstvom predmetov a objektov v meste. Farebne sú odlíšené názvy dopravných prostriedkov a objekty školy. Táto nástenná tabuľa je určená... 
CENA: od 66.99 € :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: U IVANA DOMA – У Ивана дома (RJ-DO-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená na výučbu ruského jazyka na všetkých druhoch škôl. Obsahuje graficky a textovo spracovaný model domu. Dom je plný predmetov dennej potreby, nábytku, miestností a zariadení. Tematický celok obsahuje množinu výrazov bežnej hovorovej... 
CENA: od 66.99 € :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: VETNÉ ČLENY (SL-VC-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa vysvetľuje, čo sú vetné členy. Rozdeľuje ich na základné a rozvíjacie. Je spracovaná v zjednodušenej forme s viacerými príkladmi a obrázkami. Tabuľa je vybavená šnúrkami, ktoré slúžia na zavesenie a zrolovanie. Jej povrch je umývateľný a z... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: VYBRANÉ SLOVÁ - ZÁKLAD (SL-VZ-01) - Novinky ::

Táto jedinečná učebná pomôcka je vhodná k stálemu vyveseniu. Svojou pestrou grafickou úpravou a prehľadnosťou umožňuje deťom rýchlejšie zapamätanie vybraných slov. Používaním tejto pomôcky môže pedagóg využívať prirodzenú hravosť detí. Produkt je vybavený... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZÁMENÁ (SL-ZA-01) - Novinky ::

Nástenná tabuľa definuje zámená, rozdeľuje ich podľa vecného a gramatického významu. Venuje sa aj krátkym tvarom zámen a upozorňuje na rozdiel medzi „sám“ a „samý“. Obsahuje množstvo príkladov a obrázkov pre pochopenie učiva. Produkt je vybavený plátenými... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZMYSLOVÉ ORGÁNY (PR-ZO-01) - Novinky ::

Učebná pomôcka je určená predovšetkým pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Názorne pomocou prehľadných ilustrácií popisuje päť zmyslových orgánov, pomocou ktorých vnímame okolitý svet, a to zrak, čuch, chuť, sluch a hmat. Uvedené zmyslové orgány: orgán z... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.