:: SLOVENSKÁ REPUBLIKA (VP-SL-01) - Občianska výchova ::

Učebná pomôcka obsahuje všetky základné údaje o našej republike. Jej územnoprávne usporiadanie, štátne symboly, politický a ústavný systém ako aj geografické údaje a členstvá v medzinárodných organizáciách. Patrí k všeobecnému vzdelaniu žiakov. Deti by ma... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: EURÓPSKA ÚNIA - Všeobecne (VP-EU-01) - Občianska výchova ::

Učebná pomôcka obsahuje všetky základné údaje o Európskej únii. Jej územnoprávne usporiadanie, symboly, politický systém ako aj geografické údaje. Je prostriedkom pre rozvoj a uvedomenie sa mladého človeka v spoločnosti a priestore, v ktorom žije. Učebná... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRÁVA DETÍ (VP-PD-01) - Občianska výchova ::

Je to učebná pomôcka, ktorá hovorí o právach detí a zároveň dospelým naznačuje, na čo je potrebné dbať pri výchove. Je potrebné vedieť, ako k správnej výchove pristupovať. Učebná pomôcka je podrobneším prehľadom práv detí. Zo zoznamu všetkých práv detí de... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ŠIKANOVANIE (VP-SI-01) - Občianska výchova ::

Je to učebná pomôcka, ktorá hovorí o probléme šikanovania a zároveň naznačuje, na čo je potrebné dbať pri výchove. Každý by mal vedieť, ako k tomuto problému pristupovať. Šikanovanie je v dnešných dňoch stále vážnejším problémom. Je preto dôležité, aby už... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PROTI RASIZMU (VP-PR-01) - Občianska výchova ::

Táto učebná pomôcka, je nad rámec učebných osnov, no napriek tomu by nemala chýbať v žiadnej škole. Je potrebné viesť deti k tolerancii – aj rasovej. Učebná pomôcka uvádza ľudské rasy. Sú znázornené obrázkami a doplnené krátkou definícou rasizmu a rasistu... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: POVEDZME DROGÁM NIE (OV-DR-01) - Občianska výchova ::

Nástenná tabuľa informuje o základných typoch závislostí spolu s prejavmi pri predávkovaní a abstinenčných príznakoch. Žiaci sa dozvedia čo to droga vlastne je a že problém drogovej závislosti sa týka každého z nás. Čím viac o tejto veľmi horúcej dlho tab... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: DROGY (OV-DR-02) - Občianska výchova ::

Náučná tabuľa sa zaoberá problematikou drog a drogovej závislosti, ktorá je v súčasnosti jedným z najväčších problémov našej spoločnosti. Informuje, kde sa deti môžu s drogami najčastejšie stretnúť, prečo ich deti vôbec skúšajú a ako sa im dá vyhnúť. V po... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VŠEOBECNE (ON-ZP-01) - Občianska výchova ::

Učebná pomôcka obsahuje základné informácie o životnom prostredí. Zložky životného prostredia sú pútavo ilustrované. Výstižne sú popísané zdroje ich ohrozenia, aby deti už na prvom stupni pochopili, ako ľudia znečisťujú životné prostredie. Učebná pomôcka... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: HYMNA SR (OV-SH-01) - Občianska výchova ::

Vlastenectvo je základom národnej identity a je jedným z morálnych princípov každého národa. Táto učebná pomôcka tvorí neoddeliteľnú súčasť vlasteneckej výchovy na školách. Podporuje výklad učiteľa, ktorý formuje národné vedomie žiakov a ich vzťah k štátu... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.