:: PÍSANIE (SL-PI-01) - Slovenský jazyk ::

Táto učebná pomôcka je určená pre prvý ročník základných škôl. Pozostáva zo základných tvarov písaných písmen, je pestro a pútavo graficky spracovaná. Umožňuje jednoduchšie nacvičenie daného tvaru písmena a podporuje presnosť pri písaní. Zároveň pomôže dl... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PÍSANÁ ABECEDA (SL-PA-01) - Slovenský jazyk ::

Táto učebná pomôcka je určená najmä pre prvý a druhý ročník základných škôl. Pozostáva z písaných písmen, je pestro a pútavo graficky spracovaná. Umožňuje jednoduchšie nacvičenie daného tvaru písmena a podporuje presnosť pri písaní. Upozorňuje na chyby p... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ABECEDA (SL-AB-01) - Slovenský jazyk ::

Pozostáva z tlačených a písaných písmen, je pestro a pútavo graficky spracovaná. Umožňuje jednoduchšie zapamätanie si daného písmena a podporuje vlastnú predstavivosť. Príklady na obrázkoch boli vybrané tak, aby ich začiatočné písmená boli aj písmenom v a... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: HLÁSKA (SL-HL-01) - Slovenský jazyk ::

Prvá časť náučnej tabule sa zaoberá písmenom a jeho znamienkami ako - dĺžeň, mäkčeň a vokáň. Písmená sa delia na veľké, malé písané a tlačené. Druhá, hlavná časť je venovaná hláske. Vysvetľuje čo je to hláska a prehľadne roztrieïuje aké druhy hlások... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVO A VETA (SL-SV-01) - Slovenský jazyk ::

Žiak sa dozvedá ako slovo vzniká a aké druhy slov poznáme. Popisuje ich rozdelenie do jednotlivých slovných druhov s príkladmi. Vysvetľuje, ako spájaním slov vzniká veta, aké druhy viet poznáme: oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie. Na záver sú uvedené... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: VETA (SL-VE-01) - Slovenský jazyk ::

V úvode je zadefinovaná a popísaná veta. Na začiatku vety píšeme veľké písmeno, slová píšeme oddelene. Za vetou je bodka, otáznik alebo výkričník. Tento produkt rozdeľuje vety na oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie. Poznáme vety holé a rozvité. Nakonie... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVNÉ DRUHY - ROZDELENIE (SL-SR-01) - Slovenský jazyk ::

Základné rozdelenie slovných druhov. Je určené hlavne pre nižšie ročníky základných škôl (3. a 4. ročník). Rozdeľuje ich na ohybné a neohybné. Učebná pomôcka obsahuje jednoduchú definíciu každého slovného druhu, otázku ako sa na ne pýtame a viacero príkla... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVNÉ DRUHY (SL-SD-01) - Slovenský jazyk ::

Táto učebná pomôcka je vytvorená pre 3. ročník základných škôl. Vysvetľuje rozdelenie slov na jednotlivé slovné druhy. Pre podstatné mená, prídavné mená a zámená vymenúva aj príklady z daného slovného druhu. Učebná pomôcka neobsahuje všetky slovné druhy.... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PÁDOVÉ OTÁZKY (SL-PO-01) - Slovenský jazyk ::

Učebná pomôcka pomáha žiakom zvládnuť učivo z tvaroslovia. Pomocou množstva príkladov a pútavého grafického spracovania si žiaci trvalo zapamätajú správne gramatické tvary. Cieľom je, aby žiaci nevedeli iba naspamäť vymenovať izolované pádové otázky, al... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVOTVORNÁ STAVBA SLOVA (SL-SS-01) - Slovenský jazyk ::

Učebná pomôcka sa venuje učivu 4. ročníka prvého stupňa základnej školy. Vysvetľuje ako sa tvoria slová pomocou prípon a predpôn. Pomenúva v slove slovotvorný základ, slovotvornú príponu alebo slovotvornú predponu. Jednoducho objasňuje ako správne rozdelí... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: VYBRANÉ SLOVÁ - ZÁKLAD (SL-VZ-01) - Slovenský jazyk ::

Táto jedinečná učebná pomôcka je vhodná k stálemu vyveseniu. Svojou pestrou grafickou úpravou a prehľadnosťou umožňuje deťom rýchlejšie zapamätanie vybraných slov. Používaním tejto pomôcky môže pedagóg využívať prirodzenú hravosť detí. Produkt je vybavený... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: VYBRANÉ SLOVÁ (SL-VS-01) - Slovenský jazyk ::

Táto jedinečná učebná pomôcka je vhodná na stále vyvesenie v 2. až 4. triede základných škôl. Vymenúva vybrané slová po obojakých spoluhláskach. Vybrané slová sú rozdelené na základné a odvodené. To umožňuje použitie produktu pre nižšie aj pre vyššie roč... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: I a Ypsilon (SL-IY-01) - Slovenský jazyk ::

Žiadaná učebná pomôcka na predmet slovenský jazyk je tu. Je určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Jej poslaním je stručne a názorne popísať rozdiely v písaní I a Y v podobných slovách. Je rozčlenená do niekoľkých častí. V každej sú podobné slo... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: I a Ypsilon - 1 (SL-IY-02) - Slovenský jazyk ::

Je určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Jej poslaním je stručne a názorne popísať rozdiely v písaní I a Y v podobných slovách. Je rozčlenená do niekoľkých častí. V každej sú podobné slová, v ktorých je I alebo Y po spoluhláske B, M a P s vys... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: I a Ypsilon - 2 (SL-IY-03) - Slovenský jazyk ::

Je určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Jej poslaním je stručne a názorne popísať rozdiely v písaní I a Y v podobných slovách. Je rozčlenená do niekoľkých častí. V každej sú podobné slová, v ktorých je I alebo Y po spoluhláske R, S a V aj s... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN (SL-VP-01) - Slovenský jazyk ::

Pomôcka obsahuje pravidlá, kedy písať veľké začiatočné písmená v jednoduchých i vo viacslovných pomenovaniach. Uvádza viacero príkladov pri každom pravidle. Je koncipovaná v zjednodušenej forme vhodnej aj pre nižšie ročníky ZŠ. 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PODSTATNÉ MENÁ (SL-PM-01) - Slovenský jazyk ::

Učebná pomôcka je určená pre 1. stupeň základných škôl. Rozdeľuje podstatné mená podľa rodov. Pomocou tabuľky vysvetľuje, ako ktorý vzor podstatných mien skloňujeme. V prehľadnej tabuľke je skloňovanie podľa pádov. Tabuľka obsahuje jednotné aj množné čísl... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZÁMENÁ (SL-ZA-01) - Slovenský jazyk ::

Nástenná tabuľa definuje zámená, rozdeľuje ich podľa vecného a gramatického významu. Venuje sa aj krátkym tvarom zámen a upozorňuje na rozdiel medzi „sám“ a „samý“. Obsahuje množstvo príkladov a obrázkov pre pochopenie učiva. Produkt je vybavený plátenými... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ČÍSLOVKY I.st (SL-CI-01) - Slovenský jazyk ::

Táto učebná pomôcka je vytvorená pre 1. stupeň základných škôl. Rozdeľuje číslovky na základné, radové, skupinové, druhové a násobné. Jednoducho, pomocou obrázkov vysvetľuje, ako ktorú číslovku zaradiť a písať. Je na prvý pohľad veľmi jednoduchá, čo ju ur... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ČÍSLOVKY II. st. (SL-CI-02) - Slovenský jazyk ::

Táto učebná pomôcka je určená pre 2. stupeň ZŠ. Rozdeľuje číslovky na základné, radové, skupinové, násobné a druhové. Jednoducho, pomocu obrázkov a tabuliek vysvetľuje ako ktorú číslovku zaradiť, písať a skloňovať. Látku rozoberá podrobnejšie a je preto u... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVESÁ - ZÁKLAD (SJ-SZ-01) - Slovenský jazyk ::

Nástenná tabuľa Slovesá základ popisuje - rozdelenie slovies, čo pri nich určujeme a slovesné tvary v zjednodušenej forme vhodnej pre nižšie ročníky ZŠ. Ako väčšina našich produktov, aj tento je vhodný na stále vyvesenie v každej triede s výučbou slovensk... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: SLOVESÁ (SJ-SL-01) - Slovenský jazyk ::

Nástenná tabuľa Slovesá popisuje - rozdelenie slovies, čo pri nich určujeme a slovesné tvary. Ako väčšina našich produktov, aj tento je vhodný na stále vyvesenie v každej triede s výučbou slovenského jazyka, kde spĺňa dekoratívne požiadavky spojené s podp... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: PRÍSLOVKY (SL-PR-01) - Slovenský jazyk ::

Príslovky sú ďalšia učebná pomôcka na predmet slovenský jazyk. Jej poslaním je stručne popísať tento slovný druh. Vysvetľuje ich tvorbu. Ďalej sa zaoberá rozdelením prísloviek na miesta, miery, spôsobu, príčiny a času. Stupňovanie je rozdelené na pravide... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: VETNÉ ČLENY (SL-VC-01) - Slovenský jazyk ::

Nástenná tabuľa vysvetľuje, čo sú vetné členy. Rozdeľuje ich na základné a rozvíjacie. Je spracovaná v zjednodušenej forme s viacerými príkladmi a obrázkami. Tabuľa je vybavená šnúrkami, ktoré slúžia na zavesenie a zrolovanie. Jej povrch je umývateľný a z... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ZÁKLADNÉ VETNÉ ČLENY (SL-VCZ-01) - Slovenský jazyk ::

Nástenná tabuľa popisuje základné vetné členy podmet a prísudok, ich rozdelenie, aké slovné druhy môžu plniť ich úlohu. Nástenná tabuľa je doplnená o viacero príkladov a obrázkov. Pomôcka hlbšie spracúva danú tému.Tabuľa je vybavená šnúrkami, ktoré slúžia... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.

 

:: ROZVÍJACIE VETNÉ ČLENY (SL-VCR-01) - Slovenský jazyk ::

Nástenná tabuľa popisuje rozvíjacie vetné členy predmet, príslovkové určenie, prívlastok a doplnok, ich rozdelenie a druhy. Nástenná tabula je doplnená o viacero príkladov a obrázkov. Pomôcka hlbšie spracúva danú tému.Tabuľa je vybavená šnúrkami, ktoré sl... 
CENA: od 66.99 € :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tlači ľubovoľného počtu formátu A4.
kusov.