VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky
Používaním stránok internetového obchodu www.wisdomsk.sk kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami a dôkladne sa s nimi oboznámil. Zároveň kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa § 7 ods.4,pís.b zákona č.428/2002 Z.z., t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy. Spoločnosť Wisdom Charts, spol. s r.o. si zároveň vyhradzuje právo jednostrannej zmeny predajných cien v závislosti na vývoji kurzu Eura k voľne zameniteľným menám, zmenám cien dodávateľov a vývoja tuzemskej ekonomiky, bez upovedomenia kupujúceho. Platné znenie obchodných podmienok bude uverejnené na internetovej stránke predávajúceho. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry sa zjednáva úrok z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené na objednávke kupujúceho. Množstevné rozdiely je kupujúci oprávnený reklamovať okamžite po fyzickom prebratí tovaru. Kupujúci má právo neprebrať poškodený alebo vadný tovar. Náklady spojené s dodávkou tovaru - poštovné, si zákazník hradí sám. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
Objednávanie tovaru
Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi popísanými v sekcii Ako objednať. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín, prostredníctvom e-mailu. Objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak. Objednaný tovar ostáva majetkom spoločnosti Wisdom Charts, s.r.o. až do zaplatenia celkovej ceny kupujúcim. Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 24 hodín po jej potvrdení a to buď e-mailom na adresu wisdom@wisdomsk.sk, alebo telefonicky na čísle 02/ 44 88 09 29. Ak kupujúci za tovar zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od doručenia zrušenia objednávky. Predávajúci má právo stornovať objednávku , ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Platobné podmienky
Ceny uvedené v našom cenníku sú platné odo dňa jeho zverejnenia a strácajú platnosť dňom vydania nového cenníka. Všetky ceny sú zmluvné, konečné a uvedené s DPH. Spolu s tovarom je kupujúcemu doručená aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný list. Platba za objednaný tovar môže byť realizovaná týmito spôsobmi:

- formou faktúry so splatnosťou vopred (zvýhodnené ceny produktov - zľava 5 % - iba pre nástenné tabule)
- formou faktúry so splatnosťou 14 dní od zaslania tovaru kupujúcemu
- formou platby na dobierku, faktúra za objednaný tovar bude pribalená v dodávke
V prípade nevyzdvihnutia zásielky si vyhradzuje spoločnosť Wisdom Charts, s. r.o. právo vyúčtovať zákazníkovi obojstranné poštovné a prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka Slovenskej pošty.
Dodacie podmienky
Objednaný tovar Vám bude doručený do 21 dní od potvrdenia Vašej objednávky. V prípade vybratia spôsobu úhrady vopred bude tovar dodaný do 21 dní od nabehnutia úhrady na účet spoločnosti Wisdom Charts, s.r.o. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne odoslania (dodania) informovaný e-mailom alebo telefonicky.Tovar spolu s faktúrou bude doručený prostredníctvom Slovenskej pošty v lehote 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.. V prípade zmeny doručovateľa dohodou. Poštovné a balné sa k sume za Váš nákup pripočíta v závislosti od celkovej hodnoty objednaného tovaru:
NÁSTENNÉ TABULE

- do 99,98 € = 3 012,- Sk 3,98 € 120,- Sk
- do 199,99 € = 6 025,- Sk 4,97 € 150,- Sk
- do 399,98 € = 12 050,- Sk 5,97 € 180,- Sk
- do 599,98 € = 18 075,- Sk 7,00 € 211,- Sk
- nad 599,98 € = 18 075,- Sk 0,- Sk 0,00 €
INTERAKTÍVNE TABULE

- do 300,00 € = 9 038,- Sk 4,97 € 150,- Sk
- do 500,00 € = 15 063,- Sk 8,99 € 271,- Sk
- do 1 500,00 € = 45 189,- Sk 10,98 € 331,- Sk
- nad 1 500,00 € = 45 189,- Sk 19,99 € 602.22,- Sk
Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci ak je spotrebiteľ ( fyzická osoba nepodnikateľ ), má právo odstúpiť od zmluvy podľa §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 7 pracovných dní. Doba na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci telefonicky, alebo e-mailom upozorní predávajúceho o svojom rozhodnutí. Pokiaľ sa rozhodne tovar vrátiť, pošle ho ako poistený balík na adresu našej spoločnosti. Tovar poslaný na dobierku neakceptujeme. Náklady na dopravu znáša spotrebiteľ. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní bankovým prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Ochrana osobných údajov
Používaním internetového obchodu www.wisdomsk.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, listová zásielka...) odvolať. V prípade, že kupujúci je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zúčtovaniu vašej platby za zakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s vami. Umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Od záruky bezpečnosti si vyhradzujeme právo odstúpiť, v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).