BONUS

Ku každej objednávke produktu Vám pošleme úplne ZADARMO link (adresu na webe) pre “stiahnutie” a tlač ľubovolného množstva tohto produktu v plnofarebnom prevedení formátu A4 s vodoznakom, pre lepšiu spoluprácu so žiakmi počas výkladu učiva.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Používaním stránok internetového obchodu www.wisdom.sk kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami a dôkladne sa s nimi oboznámil. Zároveň kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa § 7 ods.4,pís.b zákona č.428/2002 Z.z., t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy. Spoločnosť Wisdom Charts, spol. s r.o. si zároveň vyhradzuje právo jednostrannej zmeny predajných cien v závislosti na vývoji kurzu Eura k voľne zameniteľným menám, zmenám cien dodávateľov a vývoja tuzemskej ekonomiky, bez upovedomenia kupujúceho. Platné znenie obchodných podmienok bude uverejnené na internetovej stránke predávajúceho. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry sa zjednáva úrok z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené na objednávke kupujúceho. Množstevné rozdiely je kupujúci oprávnený reklamovať okamžite po fyzickom prebratí tovaru. Kupujúci má právo neprebrať poškodený alebo vadný tovar. Náklady spojené s dodávkou tovaru - poštovné, si zákazník hradí sám. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Objednávanie tovaru

Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi popísanými v sekcii Ako objednať. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín, prostredníctvom e-mailu. Objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak. Objednaný tovar ostáva majetkom spoločnosti Wisdom Charts, s.r.o. až do zaplatenia celkovej ceny kupujúcim. Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 24 hodín po jej potvrdení zaslaním e-mailu na adresu wisdom@wisdom.sk. Ak kupujúci za tovar zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od doručenia zrušenia objednávky. Predávajúci má právo stornovať objednávku , ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Platobné podmienky

Ceny uvedené v našom cenníku sú platné odo dňa jeho zverejnenia a strácajú platnosť dňom vydania nového cenníka. Všetky ceny sú zmluvné, konečné a uvedené s DPH. Spolu s tovarom je kupujúcemu doručená aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný list. Platba za objednaný tovar môže byť realizovaná týmito spôsobmi:

- formou faktúry so splatnosťou vopred
- formou faktúry so splatnosťou 14 dní od zaslania tovaru kupujúcemu (len pre školy a školské zariadenia)
- formou platby na dobierku, faktúra za objednaný tovar bude pribalená v dodávke (len pre školy a školské zariadenia)

V prípade nevyzdvihnutia zásielky si vyhradzuje spoločnosť Wisdom Charts, s. r.o. právo vyúčtovať zákazníkovi obojstranné poštovné a prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka Slovenskej pošty.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar Vám bude doručený do 21 dní od potvrdenia Vašej objednávky. V prípade vybratia spôsobu úhrady vopred bude tovar dodaný do 21 dní od nabehnutia úhrady na účet spoločnosti Wisdom Charts, s.r.o. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne odoslania (dodania) informovaný e-mailom alebo telefonicky. Tovar spolu s faktúrou bude doručený prostredníctvom DPD v lehote 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade zmeny doručovateľa dohodou. Poštovné a balné sa k sume za Váš nákup pripočíta v závislosti od celkovej hodnoty objednaného tovaru:

NÁSTENNÉ TABULE

- do 99,99 € - 3,99 €
- do 199,99 € - 4,99 €
- do 399,99 € - 5,99 €
- do 599,99 € - 6,99 €
- nad 599,99 € - 0,- €

- dobierka - + 2,- €

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ak je spotrebiteľ ( fyzická osoba nepodnikateľ ), má právo odstúpiť od zmluvy podľa §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 7 pracovných dní. Doba na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci telefonicky, alebo e-mailom upozorní predávajúceho o svojom rozhodnutí. Pokiaľ sa rozhodne tovar vrátiť, pošle ho ako poistený balík na adresu našej spoločnosti. Tovar poslaný na dobierku neakceptujeme. Náklady na dopravu znáša spotrebiteľ. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní bankovým prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27


Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a)     právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b)     právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c)     právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d)     právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e)     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f)      právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g)     právo na prenosnosť osobných údajov,

h)     právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. mája 2018.