Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou a neodbornou manipuláciou, neštandardným a nesprávnym zaobchádzaním, alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Reklamácie – reklamačný poriadok

Ak kúpený tovar vykazuje chyby a poškodenie, ktoré podľa Vás spadajú do záručných podmienok máte právo takýto tovar reklamovať. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení, prípadne záručný list). Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. Reklamovaný tovar sa nedá vrátiť na dobierku, musí byť odoslaný ako poistený balík na adresu:

WISDOM CHARTS s.r.o.
Alstrova 235
831 06 Bratislava
Slovenská republika


Množstevné rozdiely, poškodený tovar pri jeho prevzatí

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Množstevné rozdiely je oprávnený reklamovať okamžite po fyzickom prebratí tovaru. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Pri splnení týchto podmienok, bude nakupujúcemu obratom stornovaná prípadne upravená faktúra.